Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

Vrijstelling vennootschapsbijdrage voor ondernemingen in moeilijkheden

Een vennootschap die onderworpen is aan de Belgische vennootschapsbelasting betaalt jaarlijks een vergoeding “ten laste van de vennootschappen voor het sociaal statuut van de zelfstandigen”. Dit is de zogenaamde vennootschapsbijdrage.

In een recent Koninklijk Besluit van 10 juni 2014 werd de vrijstelling om deze vennootschapsbijdrage te betalen (eindelijk) aangepast aan de gewijzigde wetgeving voor ondernemingen in moeilijkheden. Indien uw vennootschap in een procedure van gerechtelijke reorganisatie zit (WCO), is de jaarlijkse vennootschapsbijdrage niet verschuldigd en dit zolang de procedure loopt.

De reeds bestaande vrijstelling voor vennootschappen in faillissement of vereffening blijft eveneens gelden. De tijdelijke vrijstelling (3 jaar) voor beginnende personenvennootschappen blijft ook bestaan.

De nieuwe vrijstellingsvoorwaarden gelden met een terugwerkende kracht, nl. sinds 1 april 2009!

Voor procedures van gerechtelijk akkoord die reeds geopend waren vóór 1 april 2009 geldt de oude regeling.

Voor meer informatie kan u terecht bij een van onze advocaten.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op woensdag 2 juli 2014

Inschrijving in KBO belangrijker dan u denkt

Indien u een zelfstandige activiteit of een activiteit als niet-handelsonderneming naar privaatrecht voert, moet u een inschrijving vragen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Tot zover niets nieuws. Maar alertheid is geboden:

De inschrijving moet gelden voor alle activiteiten die u zal uitoefenen. Wanneer uw toestand wijzigt (vb. adreswijziging, uitbreiding activiteit,…), moet u binnen de maand de wijziging van uw inschrijving in de KBO vragen.

Een onvolledige of onjuiste inschrijving kan grote gevolgen hebben.

Tot voor kort kon dit geregulariseerd worden, maar in een recent arrest van het Hof van Beroep te Gent werd geoordeeld dat de niet-inschrijving van een welbepaalde activiteit ertoe kan leiden dat deze activiteit illegaal wordt uitgevoerd bij gebrek aan inschrijving in het KBO. Dit kan voor u als concreet gevolg hebben dat u facturen m.b.t. deze activiteit definitief niet kan invorderen.

De rechtspraak is hierover vandaag nog steeds verdeeld, maar het risico dat een regularisatie wordt afgewezen, bestaat.

Het is dus raadzaam uw inschrijving in het KBO nauwgezet aan te passen bij iedere wijziging of uitbreiding van uw initiële activiteit.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op dinsdag 17 juni 2014

Nieuwe regels voor E-commerce!

Vanaf 31 mei 2014 veranderen opnieuw de regels die betrekking hebben op e-commerce.

De informatieverplichting van de verkoper werd uitgebreid. Zo moet o.a. de bestelknop uitdrukkelijk vermelden dat het gaat om een “bestelling met betalingsverplichting”.
Ook de regels voor het bekende “herroepingsrecht” zijn lichtjes gewijzigd. Er kan nu voorzien worden in een modelformulier voor herroeping. Wordt de consument niet correct op zijn rechten gewezen, dan wordt het herroepingsrecht verlengd tot 12 maanden.

Wie een webshop uitbaat, controleert dus best even of de website en de bijhorende algemene voorwaarden nog steeds voldoen aan de nieuwe regels.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op woensdag 28 mei 2014