Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

Lancering platform voor grensoverschrijdende geschillenregeling binnen e-commerce: Informatieplicht voor webshops opnieuw uitgebreid!

Sinds 1 januari 2016 bestaat er nu ook een Online Dispute Resolution (ODR), specifiek voor verkopen via internet. Deze ODR is een soort van Alternative Dispute Resolution (ADR).

Europa lanceerde dit ODR-platform om tegemoet te komen aan de groeiende internetverkoop.
Het ODR-platform zal toegankelijk zijn via een interactieve website van de E.U. die u hier kan raadplegen.

Alleszins moeten de webshops vandaag al rekening houden met de uitgebreide informatieplicht. De verkoper moet op zijn website en in de algemene voorwaarden de consument informeren over het bestaan van het ODR-platform en hem meedelen dat de mogelijkheid bestaat om klacht in te dienen en een geschil te melden via het ODR-platform.

Voor meer info: klik op de titel in de linkerkolom

  • Geschreven door Bernard De Meyer op dinsdag 19 januari 2016

Mieke Verplancke benoemd als curator

Advocaat Mieke Verplancke werd op 15 september 2015 benoemd als curator.

Een curator staat in voor het beheer en de afwikkeling van faillissementen in opdracht van de rechtbank van koophandel.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op woensdag 16 september 2015

Schenken van onroerende goederen in Vlaanderen werd een stuk goedkoper

Sinds 1 juli 2015 is de Vlaamse schenkbelasting voor onroerende goederen een stuk interessanter geworden.

De Vlaamse regering wilde schenkingen van onroerende goederen terug populairder maken. Zij deed dit met het Decreet van 30 juni 2015. Met het Decreet werd de schenkbelasting voor onroerende goederen verlaagd, vereenvoudigd en werden bijkomende reducties toegekend voor schenkingen van ecologische gebouwen.

Voor bouwgronden blijft voorlopig wel nog de oude regeling gelden.

Om beroep te kunnen doen op de Vlaamse schenkbelasting moet de schenker in Vlaanderen wonen. De ligging van het goed is dus niet van belang.
Niet-Belgen kunnen eventueel ook beroep doen op de Vlaamse schenkbelasting indien het onroerend goed is gelegen in Vlaanderen.

Vanaf 1 juli 2015 zijn er bij een schenking van onroerende goederen nog slechts twee categorieën, nl. enerzijds de schenking in rechte lijn (aan ouders of kinderen) en tussen partners en anderzijds de schenking tussen alle anderen (restcategorie).

De term ‘partners’ slaat op gehuwden, wettelijk samenwonenden en feitelijk samenwonenden (onder bepaalde voorwaarden).

De vroegere categorie om te schenken aan broers of zussen of aan ooms, tantes, neven, nichten werd hiermee afgeschaft. Zij vallen nu ook onder de restcategorie.

De nieuwe tarieven van de schenkbelasting zijn de volgende:

Het zijn dus vooral de ‘goedkopere’ onroerende goederen die een grote verlaging van de schenkbelasting kennen. Dit is evenwel te nuanceren, gezien de procentuele tarieven ook voor de ‘duurdere’ onroerende goederen in verhouding een groot voordeel opleveren.

Nuttig om te weten is dat een schenking van een onroerend goed aan meerdere begiftigden tegelijk (vb. de kinderen) apart belast wordt. Een onroerend goed van 300.000 EUR dat wordt geschonken aan de twee kinderen zal dus belast worden aan twee maal 3% (en niet eenmaal 18%).

Met de nieuwe schenkingsbelasting voor onroerende goederen zal het schenken aan de restcategorie alleszins steeds goedkoper zijn dan erven. Het laagste tarief om te erven voor derden is immers 45%, hetgeen hoger is dan het hoogste tarief om te schenken (40%). Een schenking aan een derde kort voor het overlijden is dus het overwegen waard.

Schuiven met onroerend goed kan interessant zijn, maar is zeker niet kosteloos. Het is van belang de verschillende mogelijkheden (verkoop, schenking roerende of onroerende goederen, erven) af te wegen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij een van onze advocaten.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op vrijdag 11 september 2015